Regulamin konkursu "Opowiedz, Zaciekaw, Zainspiruj"

"Opowiedz, Zaciekaw, Zainspiruj"

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “.Opowiedz, Zaciekaw, Zainspiruj!” jest właściciel portalu i sklepu www.zonglerka.pl

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu www.zonglerka.pl

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 06.05.2015 do 01.06.2015 W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na portalu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy, Głosujący, Komentujący

1. Uczestnikami konkursu mogą być

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nie posiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  • posiadające tylko jedno prawdziwe, kompletne konto osobowe na portalu www.zonglerka.pl

  • przestrzegające regulaminu konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta na portalu www.zonglerka.pl z kompletnie i prawdziwie uzupełnionym formularzem rejestracji na portalu

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imlię, nazwisko, adres IP, adres e-mail ] na potrzeby konkursu.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

  • akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na portalu www.zonglerka.pl oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §2 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy odwiedzić portal www.zonglerka.pl i utworzyć na nim konto osobowe z kompletnie wypełnionym formularzem.

2. Przesłać artykuł konkursowy w formie pliku na adres info@zonglerka.pl z dopiskiem “Opowiedz, Zaciekaw, Zainspiruj - KONKURS” oraz wszystkimi danymi osobowymi wpisanymi w formularzu rejestracyjnym na portalu www.zonglerka.pl §3 p. 1
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.

 

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Od 06.05.2015 godz. 00:00 do 1.06.2015 godz. 23:59 uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 02.06. 2015 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 03. 06.2015 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu, wysyłając wiadomość na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Artykuł konkursowy musi spełniać następujące kryteria:

a) musi składać się od 250 do 750 słów pisanych czytelną czcionką z polskimi znakami  w rozmiarze  12

b) zawierać treść nawiązującą do jednego z czterech  tematów zbieżnych z tematyką portalu www.zonglerka.pl

1. “Wywiadówka”
2.  Przybyłem, zobaczyłem i polecam

3. Dobre, lepsze, najlepsze, czyli krótka kampania reklamowa.

4. Mr Gadźet
c) być wcześniej niepublikowany.

d) zawierać tytuł i podpis autora

e) umieszczenie zdjęć, obrazów lub filmików jest równoznaczne z oświadczeniem przez  uczestnika konkursu, iż jest ich właścicielem lub posiada zgodę od autora

 

 

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest: bilet na spektakl Cirque Du Soleil “Quidam”  odbywający się w Krakowie TAURON ARENA.
2.Odbierając nagrodę zwycięzca jednocześnie zobowiązuje się do zrelacjonowania spektaklu na łamach portalu zonglerka.pl

3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie brało pod uwagę przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia

c) poprawność językowa i gramatyczna

4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą mailową oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagroda zostanie dostarczone drogą elektroniczną.

6. Laureat ponosi koszty transportu na spektakl we własnym zakresie.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do dzieła, które zgłasza w konkursie, że nie naruszają one praw osób trzecich oraz że zrzeka się ich na poczet Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 2 stosuje się odpowiednio: W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres info@zonglerka.pl .

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 16.12.2014. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Copyright by Żonglerka.pl 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone